Equips de mesura analògics i digitals

Elements sensors o dispositius per mesurar i control de processos / Manòmetres / Caudalímetres